KVKK Sözleşmesi

KVKK Sözleşmesi

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KANUN") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ


Belde Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Ve Ticaret A. Ş. (Vergi Dairesi: Tepecik/Vergi No: 1620046322, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvar No: 40/0 İzmit KOCAELİ (“Belde” şeklinde anılacaktır) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ilgili şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız

1) Kişisel Verilerin Elde Edilmesi (İşlenmesi)

Tarafınıza ait kişisel veriler, hizmet ilişkisinin niteliğine ve kapsamına bağlı olarak; iş istek formu, iş sözleşmesi, özlük dosyası içeriğine ait çeşitli dokümanlardan, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde edilmektedir.

Bu bağlamda; iş sözleşmesinin ve görev tanımının kapsamı gereği Belde ile aranızdaki her nevi sözleşmesel ve kanuni ilişki ve yükümlülükler ile diğer hususların yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen; sağlık veriler dahil olmak üzere, işlenen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

 • İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet bilgisi gibi kimlik verileri ve ibraz edildiği takdirde T.C. Kimlik Kartı ya da Sürücü Belgesinin fotokopisi,
 • Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi iletişim verileri,
 • Görev tanımı ve insan kaynakları sürecinin yürütülmesi gereği bulunması gereken özel nitelikli kişisel veriler (Sendika dernek/vakıf üyelikleri, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu)
 • Mesleki Deneyim Verileri (öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, alınan kurslar)
 • Aile ve Yakını Verileri (eş ve çocukların adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası)
 • Çalışma-Özlük Verileri (Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis numarası, sosyal güvenlik numarası, Tasarrufu Teşvik Fonu numarası, vergi dairesi ve numarası, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil numarası, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil numarası, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalışılan projeler vb.)
 • Web sitesi kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri,
 • Diğer veriler (askerlik tecili, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, stajyer durumu, internet erişim logları, giriş çıkış logları, giriş-çıkış turnike kayıtları, çalışan günlük aktivite verileri, işyerinde bulunulan sırada alınan açık-kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydı)

Özgeçmişiniz ve bizimle paylaştığınız diğer belgelerde üçüncü kişilere ait kişisel veriler (isim, iletişim vb.) yer almakta ise, bu verilerin güvenliğinden yalnızca tarafınızın sorumlu olduğunu bilgilerinize sunarız. Lütfen açıkça istenmedikçe bu tür verileri paylaşmayınız.

2) Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenecektir:

 • İş sözleşmesinin kurulması ve ifası için gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Şirket bünyesinde güvenliğin sağlanması, şirket binasına giriş çıkışın güvenliği ve takibi,
 • Yönetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından kişisel verilerin güvenliği doğrultusunda tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket yönerge ve sair politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • Şirketle ilgili çeşitli bilgilendirmelerin yapılabilmesi için toplu elektronik posta ve SMS yönetiminin sağlanması
 • Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Belde ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilecektir.

3) Kişisel Verilerin Aktarılması

Güvenliğiniz ve yasal yükümlülüklerinin ifası amacıyla kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu başta olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlarla ve bilhassa; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, mahkemeler gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ve kamu kurumları ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere/kurumlara kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.
 • Şirket veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri boyunca verilerin güvenliği temin edilerek saklanabilmesi için, arşiv firmalarına aktarabiliyoruz.

Daha detaylı bilgi için tarafımıza yazılı başvuruda bulunarak bilgi edinebilirsiniz.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz; çeşitli sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Belde ’nin faaliyet konusuna dahil işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Belde ’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir.

İşbu kişiler verilerin toplanmasının hukuki sebebi ve amaçları başlıca yukarıda sayıldığı gibidir.

5) Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahipsiniz.

Ayrıca; kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep hakkına sahipsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçilen imha yöntemini nedeni ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Belde Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Ve Ticaret A. Ş. tarafından hazırlanıp sunulan işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metnini okudum ve anladım. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan genel ve özel nitelikli kişisel verilerimin Belde ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebileceği konusunda; işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ile kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım ve başvuru hakkıma dair detaylı bilgilendirildim.